Nabór członków do Komisji Oceny Wniosków

Dodane przez ndsfund - śr., 06/04/2022 - 14:28
Mikrodotacje UWAGA

Kategoria

Ogłaszamy nabór na członków Komisji Oceny Wniosków, nabór trwa do dnia 13.04.2022r. do godziny 13:00

 

Oceniający w ramach KOW będą oceniać wnioski młodych organizacji oraz grup nieformalnych działających na obszarze powiatów: szczecineckiego, świdwińskiego, łobeskiego, wałeckiego, drawskiego.

Formularze zgłoszeniowe na członków KOW, kandydaci przekazują osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: Fundacja Nauka dla Środowiska, ul. Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: mikrodotacje@ndsfund.org

Członkami Komisji Oceny Wniosków mogą być przedstawiciele różnych środowisk, w tym członkowie organizacji pozarządowych, aktywiści lokalni, liderzy, członkowie samorządów lokalnych i eksperci.

Członkami Komisji Oceny Wniosków nie mogą być: reprezentanci podmiotów biorących udział w ogłoszonym naborze na mikrodotacje; osoby pozostające wobec Realizatorów w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności.


Source URL: https://mikrodotacje.ndsfund.org/aktualnosc/aktualnosci/629-nabor-czlonkow-do-komisji-oceny-wnioskow