Dowiedz się więcej

Projekt pt. “MIKRODOTACJE, LOKALNE PRZEDSIĘWZIĘCIA FIO w WOJEWÓDZTWIE
ZACHODNIOPOMORSKIM 2021-2023″

współfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Czym są mikrodotacje?

To wsparcie finansowe w wysokości do 5 000 zł, udzielane w konkursie ofert,
dla lokalnych przedsięwzięć realizowanych przez grupy inicjatywne oraz dla młodych
NGO, przeznaczone na rozwiązywanie problemów społeczności lokalnych oraz
wzmocnienie potencjału młodych organizacji pozarządowych.

Kto może ubiegać się o mikrodotacje?

Grupa nieformalna

Minimum 3 osoby, wspólnie realizujące lub chcące realizować działania w sferze pożytku
publicznego, a nieposiadające osobowości prawnej;

Grupa samopomocowa

Dobrowolny zespół osób, którego działanie skierowane jest na pokonywanie problemów
oraz zmianę warunków życia jego członków. Jeżeli grupa nie posiada osobowości
prawnej, to wsparcie w ramach projektu przysługuje jej na zasadach określonych
dla grupy nieformalnej, natomiast jeśli działa w formie organizacji pozarządowej,
posiadającej osobowość prawną, to jeśli spełnia warunki przewidziane dla młodych NGO,
może uzyskać właściwe dla nich wsparcie;

Młoda organizacja pozarządowa

Organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 UoDPPioW, wpisana
do KRS lub właściwego rejestru niewcześniej niż 60 miesięcy od dnia złożenia wniosku o
mikrodotacje. Ponadto roczny przychód organizacji za poprzedni rok obrotowy nie może
przekraczać 30 tys. zł.

Zgłoś się do nas już dziś!